English  Български
Равена Лес ООД
гр. Сливен
бул."Цар Освободител" № 11 вх.В ап.4
+35944622609
+359887438540
За контакти


Равена Лес ООД
Дейности
  • Основен предмет на дейност на фирмата РАВЕНА ЛЕC ООД е добив и търговия с дървен материал
  • Преработка на дървесина
  • Добив и търговия с горски продукти
  • Лесокултурна дейност.
  • Семесъбиране
  • Производство на семенищни и пикирани фиданки от иглолистни и широколистни дървестни видове, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив
  • Разработване на лесоустройствени и ловоустройствени проекти
  • Изследване, определяне състоянието на горски масиви и проектиране на необходимите лесоустройствени, лесозащитни и лесосанитарни мероприятия
  • Експертни оценки и определяне на базисни цени на горски масиви, отдели и подотдели с цел замяна, изключване от горския фонд, учредяване право на ползване и сервитути, покупко-продажба на гори и земи от горския фонд, ландшафтно проектиране, озеленяване и рекултивация


Copyright 2020 All Rights Reserved